Sözlesme
<b>ÜYELİK SÖZLEŞMESİ</b>
 
<b>1. Taraflar</b>
1.1 www.artcivic.com ismiyle faaliyette bulunan Site,  Reşit Galip Cad. Şairler Sok., No:28, 06700, G.O.P. Ankara adresinde ikamet eden İnta Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.                                                     
 
1.2 Kullanıcılar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), işbu Sözleşme’ye konu Site’ye üye olmaları ile yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’ye uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. 
 
1.3 İşbu Sözleşme kapsamında Şirket ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
 
<b>2. Tanımlar</b>
Eser; Site üzerinden Kullanıcılar’a sunulan her türlü süreli ve süresiz yayınları,
E-Kitap; Eserler’in internet ortamı kullanılarak, bilgisayar veya benzeri elektronik cihazlar vasıtasıyla, okuyucuya sunulmasına veya okuyucunun internet ortamı vasıtasıyla eserlere ulaşmasına ve eserleri izlemesine olanak tanıyan, eserin özel olarak tasarlanmış ve dijitalleştirilmiş halini,
Kulüp Puanı; Kullanıcılar’ın önceden satın alıp, Site üzerinden satışa sunulan Eserler’i satın almak için harcayabilecekleri puanları,
Site; www.artcivic.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini ifade eder. 
 
<b>3. Sözleşme’nin Konusu</b>
İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcılar’ın Site üzerinden sunulan “E-Kitap Satış”, “Kitap Satış”, “Video” ve “Sosyal Medya” gibi modüller kapsamında işlem yapmaları ve Site’yi kullanmalarına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.   
 
Site içerisinde yer alan modüllere ilişkin özel hüküm ve koşullar ayrıca belirlenebilecek olup, bu hüküm ve koşullar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olacaktır.
 
<b>4. E-Kitap Satışına İlişkin Hükümler</b>
4.1 Site üzerinden E-Kitap olarak satışa sunulup Kullanıcı tarafından alınan Eserler Kullanıcı’nın Site’deki profili üzerinden erişebileceği kütüphanesine otomatik olarak eklenecek, Kullanıcı daha sonra uyumlu cihazlardan bunlara erişim sağlayabilecektir. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan E-Kitap formatındaki yabancı yayınlara ise, satın aldıktan sonra e-posta adresine gönderilen indirme linki vasıtasıyla ulaşacaktır. Söz konusu indirme linki izin verilen ve Site’de belirtilen maksimum indirme limitinin Kullanıcı tarafından aşıldığı durumlarda geçerliliğini yitirecek, bu durumda Kullanıcı yeni ve çalışır bir linkin kendisine gönderilmesi için Eser’i yeniden satın alacaktır. Kullanıcı söz konusu neden dışında linkin çalışmadığı hallerde Şirket ile iletişime geçerek sorunun çözülmesini talep edebilecektir. 
 
4.2 Kullanıcı cihazlarına indirilen Eserler’in gizlilik ve güvenliğini korumak ve gerekli yedekleri almak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Adobe Digital Editions gibi programları indirerek Eserler’i yedekleyebilir ve başka cihazlardan da Eserler’e ulaşabilir. Adobe Digital Editions ve benzer programların kullanılması, bunlara ilişkin koşul ve şartlara uyulması ve takip edilmesi tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, söz konusu programlarda meydana gelen hatalardan dolayı Eserler’in silinmesi, Kullanıcı’nın cihazlarına indirdiği Eserler’in başka cihazlarda çalışmaması yahut Kullanıcı’nın bunlara diğer cihazlarından ulaşamaması da dahil olmak üzere Şirket’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. 
 
4.3 Şirket tarafından Eserler’in E-Kitap olarak Kullanıcılar’a sunulacağı format Şirket tarafından belirlenecek ve Kullanıcı’nın satın almış bulunduğu Eserler’e erişimini engellememesi kaydı ile zaman zaman değişikliğe tabi tutulabilecektir. Şirket’in, aksi yönde bir beyanı bulunmadığı sürece Eserler’in Kullanıcı’nın cihazı yahut herhangi bir format ile uyumluluğu konusunda herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, cihazıyla uyumlu olmayan Eserler’i üçüncü kişi yazılımları vasıtasıyla çalıştırabilecek olmakla birlikte, Şirket’in bu üçüncü kişi yazılımları yahut bunların Eserler’i çalıştırıp çalıştırmamasına ilişkin herhangi bir taahhüdü yahut sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.   
 
4.4 Kullanıcı, Site üzerinden erişime sunulan Eserler’i yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçları için indireceğini ve kendisine ait cihazlarda yine kişisel amaçları doğrultusunda kullanıp saklayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4.5 Kullanıcı işbu Sözleşme veya Site üzerinden Eser’e erişimine izin verilmesi ile kendisine yayma, dağıtma, çoğaltma veya alt lisans verme de dahil olmak üzere herhangi bir hak tanınmadığını bildiğini kabul eder. Kullanıcı, Şirket tarafından izin verilen haller saklı kalmak üzere, Eser’i elektronik veya fiziki ortamda üçüncü kişilere ödünç vermeyeceğini veya satmayacağını, internet veya herhangi bir sunucu üzerinden yahut sair şekillerde dağıtmayacağını veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine sunmayacağını, kopyalamayacağını, yeniden yayınlamayacağını, teşhir, yayma veya çoğaltma işlemlerine konu etmeyeceğini ve herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğini kabul ve beyan eder. 
 
4.6 Şirket’in takdirine bağlı olarak, tanıtım ve pazarlama esnasında yahut Kullanıcı Eser’i satın almadan önce Eser’den bölümlerin veya Eser’in bir kısmının Kullancılar tarafından görüntülenmesine izin verilebilecektir. Kullanıcı, önizlemesine izin verilen Eserler için de işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülükleriyle bağlı olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket’in Eserler’e ilişkin önizleme özelliğini dilediği zaman kaldırma hakkı saklıdır. 
 
4.7 Kullanıcı satın almak istediği Eser’in Site’de belirtilen ücretini havale veya kredi kartı yoluyla Şirket’e ödeyecektir. Site kapsamında yer alan aylık üyelik modelinden faydalanmak isteyen Kullanıcılar ise, Şirket tarafından belirlenen aylık ücreti ödemek suretiyle ilgili ücrete karşılık gelen miktarda Eser’e, belli bir süre için erişim imkanına sahip olacaktır. 
 
4.8 Kullanıcılar ayrıca, Site dahilinde yer alan kitap kulubü modülüne üye olmak suretiyle satın aldıkları Kulüp Puanları ile Eserler’e erişim sağlayabilecek ve seçtikleri Eserler’i üç ay içerisinde okuyabilecektir. Kullanıcı, Site üyeliğinin sona ermesi halinde sona erme tarihi itibariyle sahip olduğu Kulüp Puanları’na ilişkin olarak para iadesi talep edemez. 
 
<b>5. Listeleme Modülüne İlişkin Hükümler</b>
5.1 Kullanıcı, kendisinden talep edilen bilgileri sunarak Site’de yer alan ikinci el kitap listeleme kanalı vasıtasıyla elinde bulunan dilediği sayıda basılı Eser’i Site üzerinden satışa sunmak üzere listeleme yapabilir. Kullanıcı, satışa sunmak istediği Eser’i açık bir şekilde tanımlayacak ve Eser’e ilişkin olarak format ve boyutları Şirket tarafından belirlenecek bir video veya en fazla 5 (beş) adet olacak şekilde ürün fotoğrafı yükleyebilecektir. Eser’in doğru bir şekilde tanımlanmadığının veya ilgili içeriklerin Madde 5.2’ye aykırı olduğunun tespiti halinde ilgili ilan Şirket tarafından yayından kaldırılabilir.  
 
5.2 Şirket, Listeleme Modülü kapsamında satışa sunulan Eserler’in ve ilgili ilan kapsamında sunulan sair içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması, Eser’e ilişkin tanımların yahut video veya fotoğrafların Eser’in mevcut durumunu tam olarak yansıtmaması veya başka şekillerde yanıltıcı nitelikte olması veya işbu Sözleşme ve Site’de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili satışın yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
 
5.3 Listeleme Modülü kapsamında gerçekleştirilecek satışlar münhasıran Kullanıcılar arasında gerçekleştirilmekte olup; Kullanıcılar, bu modül altında satıma arz edilen Eserler’in ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, Eser tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere Eser ve satışı ile ilgili hiçbir konu hakkında Şirket’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Şirket’in bu satışın tarafı olmadığını kabul ederler. Kullanıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, satış veya satışı gerçekleştirilen Eser’e ilişkin tüm taleplerin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.4 Listeleme Modülü kapsamında Kullanıcılar’ın Eserler’in alım-satımı konusunda online ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapı Site üzerinden kendilerine sunulacaktır. Listeleme Modülü üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun taraflarca aşağıda belirtilen koşullar dahilinde usulüne uygun şekilde ifa edilmesi durumunda, alıcı Kullanıcı tarafından Şirket’in hesabına (“Güvenli Hesap”) aktarılan bedel satıcı Kullanıcı’nın hesabına transfer edilecek, eğer bu Kullanıcı borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde alıcı tarafından Şirket’e bildirilirse alıcı tarafından Şirket’in Güvenli Hesabı’na aktarılan bedel işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilecektir. 
 
5.5 Eserler’i satımına ilişkin satış ilişkisi münhasıran alıcı ve satıcı arasında kurulan bir ilişki olduğunda, alıcı Kullanıcı Güvenli Hesap dahilinde gerçekleştirilen işlemler dışında Eser’e ilişkin tüm taleplerini ve ilgili mevzuattan doğan haklarını doğrudan satıcıya iletecektir. Taraflar, işbu Madde 5 kapsamındaki satış işleminin aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında “mesafeli sözleşme” addedilecek olduğunu ve bu kapsamda alıcının teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma haklarını kullanarak Eser’i iade edebileceğini, cayma hakkı başta olmak üzere söz konusu mevzuattan doğan tüm taleplerini doğrudan satışın karşı tarafına ileteceklerini ve bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler. 
 
5.6 Alıcı, Listeleme Modülü kapsamında Eserler’in satın alma talebini Site üzerinden yapar ve satışı gerçekleştiren Kullanıcı ile satışa ilişkin sözleşmeyi yine Site üzerinden akdeder. Kullanıcı, satıma arz ettiği Eser’le ilgili satın alma talebinde bulunan Kullanıcılar’a söz konusu Eser’in satışını ilgili ilanda belirtilen şekilde gerçekleştirilecek, satılan Eserler’in kargolanması ve buna ilişkin masraflardan bizzat sorumlu olacaktır. 
 
5.7 Alıcı, Site üzerinden yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca Güvenli Hesap’a para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Kullanıcı, para borcunun ifasının Güvenli Hesap dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda Şirket’in ne alıcı ne de satıcı nezdinde herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını ve tarafların hak ve borçlarının işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere tabi olmayacağını kabul eder. Şirket, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar Şirket tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında Site’nin ilgili bölümünden duyurulur. Alıcı taksitli ödemeye karar verir ise Site’nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
 
5.8 Listeleme modülü kapsamında Eser satın almak isteyen Kullanıcı, ilgili bedeli Şirket’in Güvenli Hesabı’na, işbu Sözleşme’de belirtilen süreçler tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderir. Alıcı; Eser’i satan Kullanıcı’ya gönderi bilgilerini göndermesinden sonra (i) Eser’i teslim alıp Güvenli Hesap’taki bedelin satıcı hesabına transferi için Site üzerinden bildirimde bulunacağını, veya (ii) kendisine gönderilen Eser’i herhangi bir nedenle kabul etmemesi halinde Satıcı’ya iade edeceğini ve ilgili bedelin kendisine iade edilmesi için Site üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
5.9 Eser’in herhangi bir nedenle iade edilmek üzere geri gönderildiği takdirde, Güvenli Hesap’ta tutulan ilgili Eser’e ait satış bedeli ancak satışı yapan Kullanıcı’nın Site üzerinden Eser’i geri aldığına dair bildirimde bulunması halinde Alıcı hesabına geri gönderilecektir. Alıcı, satış işleminin herhangi bir nedenle iptali halinde ödediği bedelin kendisine iade süresinin bankaların iade süreçlerine bağlı olduğunu, herhangi bir gecikme halinde Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. 
 
5.10 Alıcı, satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra Eser kendisine kargolanana kadar satın alma işlemini Site üzerinden iptal edebilir. Alıcı bu durumda Şirket’i ve Satıcı’yı bilgilendireceğini kabul vve beyan eder. Ancak alıcı tarafından Eser’in teslim alındığına ilişkin onay verilmesi halinde ise, bu onay hiçbir şekilde geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Şirket Kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır.
 
5.11 Satıcı, satış işleminin Site üzerinden gerçekleşmesini takip eden 1 (bir) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin satış işlemini iptal edebilecektir. Satıcı bu durumda Şirket’i ve alıcıyı Site üzerinden mesaj göndermek suretiyle bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. Bilgilendirme mesajının içeriği, satıcı Kullanıcı’nın değerlendirilmesi açısından önem arz edecek, alıcı bu içeriğe dayanarak satıcıya ilişkin yorum yapabilecektir. 
 
5.12 Satıcı, satımın gerçekleşmesini takiben [___] gün içerisinde Eser’i kargoya verecek ve kargo ücret ödemesi ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere Eser’in alıcıya gönderilmek üzere kargolanmasına ilişkin bilgileri Site üzerinden Şirket’e ve alıcıya bildirecektir. Satıcı, kargo bilgilerini eksik girmesinin Eser bedelinin hesaba aktarımını geciktirebileceğini yahut satışın iptaline neden olabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 
 
5.13 Alıcı, teslimi takiben Eser’i kargo görevlisinin yanında kontrol etmekle yükümlü olup; Eser’in hatalı teslim edilmesi veya ayıplı olması durumunda Eser’i aynı gün veya teslim saatinin aynı gün iadeye imkan vermemesi halinde bir sonraki gün iade edebilir. Bu durumda iade ücreti satıcı Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. İade süresinin kaçırılması halinde iade imkanı ortadan kalkacak ve satış gerçekleştirilecektir.
 
5.14 Alıcı, Eser’in kendisine ulaşmasını takiben 4 iş günü içerisinde Güvenli Hesap’ta tutulan paranın satıcıya iletilmesi için onay vermediği takdirde, alıcıya bir hatırlatma mesajı gönderilecek, hatırlatma mesajını takip eden 1 (bir) gün içinde onay verilmemesi halinde ise alıcı kendisine yollanan Eser’i kabul etmiş sayılacak ve Güvenli Hesap’ta bulunan söz konusu Eser’e ilişkin bedelin Şirket tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın satıcı Kullanıcı’ya transferi gerçekleştirilecektir. 
 
5.15 İşlemin yukarıda belirtilen şekilde sonlandırılmasını takiben Güvenli Hesap’a gönderilen satış bedelinden (KDV dahil) %10 oranındaki platform komisyonu kesilerek kalan tutar satışı yapan Kullanıcı’nın Şirket’e bildirdiği Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edilir. Kullanıcılar, işlemin tamamlanmasına kadar geçen süreçte Güvenli Hesap’ta tutulan miktar üzerinde Şirket’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 
5.16 Listeleme Modülü aracılığı ile satıma arz edilen Eserler üzerinde satışı gerçekleştiren Kullanıcı çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen Eser’in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; Eser’in satışının işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen Site’nin ve Site’de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından satışa arz edilen Eserler’in yasaklı ürünlerden olmasından, Eser’in üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcılar bu yönde Şirket’e yapılan taleplere karşı Şirket’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunmakla yükümlü olacaktır.
 
5.17 Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Şirket’in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde ieçrisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcılar’ın, Şirket’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
<b>6. Sosyal Medya Modülüne İlişkin Hükümler</b>
Site’de sunulacak Eserler’den bölümler Eser sahibi ve Eser adının belirtilmesi suretiyle, Kullanıcılar tarafından Site ve e-reader uygulamaları ile entegrasyonu sağlanmış sosyal medya sitelerinin ikonları vasıtasıyla hesaplarında paylaşılabilecek, Site’de yer alan Sosyal Medya Modülü dahilinde Eser başlıkları Kullanıcılar’ın listelerine eklenebilecek, bu kapsamda Kullanıcılar Eserler, söyleşiler ve diğer Kullanıcılar’ın paylaşımları hakkında yorumlar yazıp paylaşabilecektir. Şirket, Sosyal Medya Modülü dahilinde yapılan paylaşımlar bakımından dilediği zaman kendi takdirine bağlı olarak karakter sınırlaması getirebilir. Kullanıcı ayrıca, Site üzerinden herhangi bir Eser ve/veya Yayınevi ile ilgili eleştiri ve görüşlerini iletebilecek/yayınlayabilecektir. Kullanıcı, Şirket’in bu yorumlar ve içerikler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kendisinin içerik sağlayıcı konumu nedeniyle söz konusu yorumlara ilişkin olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından bu kapsamda sunulan içeriklerin herhangi bir üçüncü kişinin haklarını veya itibarını zedeleyebilecek nitelikte olması halinde Şirket ilgili içeriğin kaldırılmasını Kullanıcı’dan talep edebilir ve ilgili talebin Kullanıcı tarafından derhal yerine getirilmemesi halinde içeriği bizzat kaldırabilir ve Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak engelleyebilir.
 
<b>7. Video Modülüne İlişkin Hükümler</b>
7.1 https://www.artcivic.com/artcivictv/ URL adresinde yer alan Video Modülü kapsamında Kullanıcılar Site’ye Şirket tarafından belirlenen formatlarda video yükleyebilecek, diğer Kullanıcılar tarafından paylaşılan videoları (tümü birlikte “Video”) izleyebilecektir.
 
7.2 Kullanıcı, Site’ye bir Video yüklediğinde Şirket’e herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir medya formatında, Site’de sunulan hizmetlerin tümünün veya bir bölümünün promosyonu ve yeniden dağıtımı amacı da dahil olmak üzere, kullanma, çoğaltma, dağıtma, türemiş eserlerini hazırlama, sergileme, icra etme haklarını kapsayan dünya çapında basit, telifsiz, devredilebilir bir lisans hakkı tanımaktadır.  
 
7.3 Kullanıcı, Site’ye yüklediği Videolar’ın fikri mülkiyet hakları, kişilik hakları ve ticari marka hakları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder nitelikte olmadığını, bunlarla sınırlı olmamak üzere müstehcenlik, hakaret, küfür, tehdit, iftira, kişiler veya gruplara yönelik ayrımcı ifadeler ve nefret söylemleri içermediğini, hukuka aykırı eylemler veya aşırı şiddet içeren görüntüler de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’yi veya yasaları ihlal edici görüntüler barındırmadığını kabul ve taahhüt eder. Şirket bu kapsamda uygun görmediği Videolar’ı Site’den kaldırma veya bu hükümlere uymayan Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkını haizdir. 
 
7.4 Şirket, Site’de Kullanıcılar tarafından paylaşılan Videolar açısından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda Şirket’in bahsi geçen Videolar’a ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, söz konusu Videolar’a ilişkin taleplerini doğrudan bunları Site üzerinden sunan tarafa iletmekle yükümlüdür. Şirket kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden Videolar’ı yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Kullanıcı hesaplarını silme hakkına da sahiptir. 
 
7.5 Kullanıcı, yukarıda anılan Video Modülü kapsamına ek olarak Şirket’in yapımcılığında gerçekleştirilecek sanatçılarla yapılan söyleşilere ait videolara da ulaşabilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda söz konusu söyleşi videolarının tamamı veya herhangi bir kısmını Şirket’in izni olmaksızın herhangi bir amaçla başka mecralarda yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtmayacağını, herhangi bir amaçla bilgisayarda saklamayacağını kabul ve taahhüt eder. Söyleşi videosunda yer alan tüm görüşler, videoda yer alan kişilerin kendi bağımsız görüşleri olup Şirket’in bu görüş ve yorumlarla ilgili hiçbir yönlendirmesi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 
<b>8. Film İzleme Modülüne İlişkin Hükümler</b>
8.1 Şirket, Site’de yer alan Film İzleme Modülü kapsamında kendi takdir hakkına bağlı olarak belirleyeceği ve değiştirebileceği ücretli belgesel, kısa ve uzun metraj filmlerin dahil olduğu eserleri (tümü birlikte “Film(ler)” olarak anılacaktır) Kullanıcı tarafından seçilen hizmet türüne göre ve Filmler’e ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde Site’de belirtilen fiyat ve koşullarda Kullanıcı’ya sunacaktır. 
 
8.2 Kullanıcı, Film İzleme Modülü’nden Film başına ücret ödeyerek yahut Şirket tarafından belirlenen aylık ücreti havale veya kredi kartı yoluyla ödeyerek Site kapsamında yayınlanan Filmler’i izleyebilecektir. Site’nin ilgili ücretlerde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. 
 
8.3 Kullanıcı, Şirket’in Filmler’in Site üzerinden sunulmasına ilişkin haklara sahip olduğunu, bu kapsamda Şirket’in ve ilgili üçüncü kişi hak sahiplerinin haklarına zarar verecek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki eylemler başta olmak üzere hukuka aykırı eylemlerde bulunmayacağını, Filmler’in tamamını veya herhangi bir kısmını Şirket’in izni olmaksızın yayınlanamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtmayacağını, yetkisiz erişime sunmayacağını, bu kapsamda Şirket’in uğrayabileceği her türlü zararı ilk talepte ferileri ile birlikte ödeyeceğini kabul ve beyan eder. 
 
8.4 Kullanıcı Film İzleme Modülü kapsamında ücretli Film hizmetlerinden faydalanabilmek için, cihazının, teknik donanımının ve internet bağlantısının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz, teknik donanım ve internet bağlantısı sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bu kapsamda Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
<b>9. Taraflar’ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri</b>
9.1 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, kullanıcı adını başka birine ait sahte profiller yaratacak, kimliği ile ilgili yanıltıcı veya aldatıcı nitelik arz edecek şekilde oluşturmayacağını ve kullanıcı adının üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret içeren, müstehcen veya ahlaka aykırı nitelikte olmayacağını kabul ve beyan eder. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın seçtiği kullanıcı adıyla Site’ye üye olmasını reddedebilir. 
 
9.2 Kullanıcı, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
 
9.3 Kullanıcı, Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, yorum ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi, içerik, yorum ve yazışmaların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. 
 
9.4 Site’nin kullanımından doğan ve Site’ye Kullanıcı tarafından eklenen içeriklere ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir. 
 
9.5 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve Site’ye yüklediği her türlü içerikte Sözleşme ve ekleri ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Kullanıcı ayrıca, Site’ye eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.
 
9.6 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan Eserler de dahil olmak üzere her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile Eserler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, Eserler ile bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 
 
9.7 Şirket Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından Site’de belirtilen şikayet hattı üzerinden kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Kullanıcı hesaplarını silme hakkına da sahptir. 
 
9.8 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Politikası ve sair Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanlarda yapılacak değişiklikler ve dokümanların güncel versiyonları Şirket tarafından Kullanıcılar’a e-posta aracılığıyla veya Site üzerinden yapılacak bildirimler vasıtasıyla bildirilecektir. 
 
9.9 Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Bazı durumlarda, Şirket çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Şirket, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 
 
9.10 Kullanıcı, kendisine ait içeriklerin bulunduğu sayfalar, tarayıcı veya e-reader üzerinden Eser’e ulaştığı sayfa ve profil sayfası da dahil olmak üzere Site’de reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
9.11 Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 
 
<b>10. Sorumluluğun Sınırlandırılması </b>
10.1 Şirket, Kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşme ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. 
 
10.2 Şirket, Eserler’in Site üzerinden yayınlanması ve satışa sunulmasına ilişkin olarak hak sahipleri ve ilgili üçüncü taraflardan gerekli izin, hak ve lisansları almış olmakla beraber, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Eser yahut Kullanıcılar tarafından Site’ye eklenen içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları dahil herhangi bir hakkını ihlal etmesi yahut Eser’in müellifi ile fikri mülkiyet hakları konusunda çekişmenin bulunması, Eser veya içeriklerin hukuka, ahlaka aykırı olması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, bunlara ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket ayrıca, Eser’in dijital formatının her zaman açılır ve nihai tüketicinin kullanımına sunulur durumda olduğuna, formatta herhangi bir dizgi hatası bulunmadığına dair bir taahhütte bulunmamaktadır. 
 
10.3 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü içerikten; e-kitap, Site ve Site’de sunulan hizmetleri işbu sözleşme ve Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi ya da Site’nin kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Şirket’in diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler ve Video Modülü kapsamında paylaşılan Videolar da dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabilceğini, söz konusu içeriklerden, Kullanıcı’nın fikri mülkiyet haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 
 
10.4 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 
10.5 Şirket, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sinirli olmaksizin Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, Site kapsamındaki özellikler, Eserler ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 
 
10.6 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 
10.7 Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Şirket’in yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.  
 
<b>11. Mücbir Sebepler</b>
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
 
<b>12. Yürürlük </b>
İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm Sözleşme Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. 
 
<b>13. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi</b>
13.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Şirket tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz. 
 
13.2 Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
 
13.3 Kullanıcı’nın Site üyeliğinin sona ermesi halinde Site’ye yüklediği içerikler ve profilinde paylaştığı bilgiler Şirket kayıtlarından silinecektir. 
 
<b>14. Uyuşmazlıkların Çözümü</b>
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.